Kurumsal Yönetim Uygulamalarımız

Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. en güncel Teknoloji Yönetimi ilkelerini uygulayan bir ARGE şirketidir. Bunu da 2009 yılında aldığı inovasyon büyük ödülü ile ispatlamıştır. Bu yarışmada Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. “Türkiye’nin en inovatif şirketi” olarak tescillenmiştir. Teknoloji yönetimi kapsamında teknoloji öngörü çalışmaları, yol haritası çalışmaları, proje yönetimi uygulamaları, teknoloji transferi ve fikri haklar yönetimi, know-how satışı, üniversite-sanayii işbirliğine yönelik çalışmalar, teşvik ve destek mekanizmaları, inovasyon yönetimi, risk yönetimi, girişim sermayesi ve melek yatırım sermayesi (Beyin Göçü Kampanyası) vb. konularda aktif ve etkin çalışmalar yürütmektedir.

ARGE çalışmalarının daha kısa sürede tamamlanacak ve katma değerli çıktılar oluşturacak şekilde seçilmesi, yönetilmesi ve yürütülmesi için etkin bir kurumsal sistematik oluşturulmuştur ve her geçen gün bu sistematik iyileştirilmektedir. Haftalık ve aksatılmadan yapılan Teknoloji Yönetim Kurulu Toplantıları ile bu sistemin işleyişi hem kontrol altında tutulmakta hem de hızlandırılmaktadır. Söz konusu bu toplantı her hafta gündemli olarak toplanır ve Holdingin tüm teknoloji ve teknik gündemli konularını tartışır. Öte yandan ayda bir kere genişletilmiş katılımlı Teknoloji Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlenir. Bu toplantıya daha fazla sayıda akademisyen davet edilir. Ayrıca dört ayda bir de tüm akademisyenlerin katılacağı çalıştaylar düzenlenecektir.

Proje Yönetimi Yönetmeliği kapsamında projelerle ilgili tüm süreçler tanımlı bir hale getirilmiştir. Kurulan Project Server (Proje yönetim sistemi), SharePoint Portal (tüm süreçlerin yönetilmesi ve iletişim platformu) ve TeamCentre (PLM sistemi) sayesinde tüm kurumsal süreçler etkili bir şekilde sürdürülmektedir.

Personelin akademik kariyer yapması özendirilmekte ve uygulanan performans sistemi sayesinde onların daha fazla teşvikli projelerde rol alması sağlanmaktadır. “Girişimcilik Sistemi” adı verilen bu sistem sayesinde alınan teşvikler personel ile paylaşılarak personel motive edilmektedir. Bu sayede daha fazla teşvikli projeye kanalize olunmakta ve kurumun üzerindeki ARGE yükü azaltılmaktadır.

Bilindiği gibi sadece teknoloji, ürün geliştirmek bugünün rekabetçi ortamında yeterli olmamaktadır. Geliştirilen ürün ve/veya teknolojinin müşterinin elinde değer bulduğu aşikârdır. Eğer bu süreç baştan planlanmaz ise çoğu geliştirilen teknolojinin başına geldiği gibi geliştirdiğimiz teknolojilerin de ticarileşme gerçekleşmeden ölüm vadisine düşerek yok olması kaçınılmaz olacaktır. Bunu önlemek için her projenin başlamadan önce veya proje ile beraber fizibilite çalışmaları yapılmakta, gerekiyorsa iş modelleri geliştirilmekte ve hatta projenin doğasına göre müşteri projenin içerisine çekilmektedir.

Bunların yapılabilmesi için Mir Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü ile Teknoloji Satış ve Pazarlama Müdürlüğü kurulmuştur. Doğrudan Genel Müdüre bağlı olan bu birimler Pazar inovasyonu, iş modeli geliştirilmesi, pazar araştırmaları, kurumsal kimlik çalışmaları ve teknoloji satış çalışmaların yürütmektedir. Bu bölüm de haftalık olarak düzenli İnovasyon Toplantıları yapmaktadır.

2014 yılı kurumsallaşma çalışmaları kapsamında personel motivasyonunu arttıracak birçok çalışmanın yanı sıra projelerin daha ölçülebilir ve izlenebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalar da yapılacaktır.

Kurumsal Yönetim Uygulamalarımız

Kurumsal Yönetim Uygulamalarımız

Kurumsal Yönetim Uygulamalarımız